ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม สำหรับ ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ