ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2560 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด


1. ภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน  ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

2. ภาษีป้าย                       ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

3. ภาษีบำรุงท้องที่            ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2560 - 30 เมษายน 2560


ได้ที่  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  เวลา  08.30 - 16.30  น.