ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงดอยผาส้ม บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ+  
    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ สายทางบ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 – บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ (นากู่-ผายอง) เชื่อมบ้านปางขุม หมู่ที่ 1 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 โครงการ   อ่านต่อ+  
    เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 4 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านปางเติม (หย่อมบ้านตะวันตก) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ (ชม.ถ.173-008)   อ่านต่อ+  
    เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ สายทางบ้านปางเติม (หย่อมบ้านตะวันตก) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.ถ.173-008)   อ่านต่อ+  
    เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านปางเติม(ทุ่งโป่ง) หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯสายทางบ้านอมลอง หมู่ที่ 2 เชื่อม บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.ถ.173-007) โดยวิธีคัดเลือก   อ่านต่อ+  
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า (บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน) บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 8 และหมู่ที่10)   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนสายทาง- ห้วยปางตอง บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนรอบหมู่บ้าน บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 (ชม.ถ.173-008) บริเวณหย่อมบ้านตะวันตก บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนสายทางทุ่งหลวง บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 3 โครงการ ครั้งที่ 2   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.173-006 สายทางหย่อมบ้านทุ่งโป่ง บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ ภายในตำบลแม่สาบ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณซอย 5 บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณถนนสายทางไปป่าช้าบ้านอมลอง (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณถนนสายกองกลาง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ ภายในตำบลแม่สาบ บริเวณซอย 5 บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ บริเวณถนนสายทาง ไปป่าช้าบ้านอมลอง (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในตำบลแม่สาบ บริเวณถนนสายกองกลาง บ้านแม่ขาน หมูที่ 1 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ ภายในตำบลแม่สาบ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนสายแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง (ต่อจากโครงการเดิม) ชม.ถ.173-006 บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดปรับขยายสระเก็บน้ำลำห้วยขุนสาบ บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทาง คสล. บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ สายทางบ้านนากู่-หย่อมบ้านผายอง บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพืชผลทาง การเกษตร บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ตุงติง-ทุ่งโป่ง บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าสุสานบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่สาบ บริเวณสายทุ่งต้นเติม บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ ซอยโบสถ์คริสต์บ้านขุนสาบ บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ ถนนสายแม่ตุงติง - ทุ่งโป่ง บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่สาบ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ ถนนสายทางเข้าดง บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณซอยขึ้นป่าช้าบ้านงิ้วเฒ่าใต้ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่สาบ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่สาบ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่สาบ บริเวณถนนสายกองกลาง บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแม่สาบ บริเวณซอยข้างวัดนากู่ บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหย่อม บ้านนากู่ – หย่อมบ้านผายอง บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   อ่านต่อ+  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   อ่านต่อ+  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า – บ้านนากู่ (จุดต้นพะยอม) บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.ถ.173-03) จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   อ่านต่อ+  
    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหย่อม บ้านนากู่ – หย่อมบ้านผายอง บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า –บ้านนากู่ (จุดต้นพะยอม) บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.ถ.173-03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า – บ้านนากู่ (จุดต้นพะยอม) บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง   อ่านต่อ+  
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.ถ.173-009)   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.ถ.173-009)   อ่านต่อ+  
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา จำนวน 2 หลัง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านงาแมง ม.3   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและโรงจอดรถ โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนายสม วรรณะ บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายปุ๊ด บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายดำ บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 2 (บ้านขุนสาบใต้) บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนายสม วรรณะ บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ (ต่อจากโครงการเดิม) เรียน   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านทุ่งยาว (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยสันนากู่ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเสาสัญญาณโทรศัพท์ บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโรงสีข้าว SML จำนวน 2 ช่วง บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาบ   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเสาสัญญาณโทรศัพท์ บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายห้วยเหี๊ยะ บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโรงสีข้าว SML จำนวน 2 ช่วง บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนายสุบรรณ บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย บ้านแม่ขาน (ถนนหน้าวัดแม่ขาน) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเสาสัญญาณโทรศัพท์ บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างบริเวณซอยโรงสีข้าว SML จำนวน 2 ช่วง บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนายสุบรรณ บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายห้วยเหี๊ยะ บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายห้วยเหี๊ยะ บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมสายทางบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก   อ่านต่อ+  
    ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมสายทางบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมสายทางบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมสายทางบ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าโรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยโบสถ์ขุนอมลอง บ้านนากู่(หย่อมบ้านขุนอมลอง) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณซอยข้างบ้านนายสม วรรณะ บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยโบสถ์ขุนอมลอง บ้านนากู่(หย่อมบ้านขุนอมลอง) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง )   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลแม่สาบ บริเวณซอยข้างบ้านนายสม วรรณะ บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ริมถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า โดยก่อสร้างเรียงกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายทางเข้าบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างตามโครงการป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศสอบราคาตามโครงการป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมถนนสายบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทุ่งป่าแขม บ้านงาแมง ม.3 ต.แม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ จำนวน 2 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างภายในตำบลแม่สาบ จำนวน 2 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประกาศตกลงราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนากู่ (บริเวณสวนนายศัตราวุธ) บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคา โครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน พร้อมประตูและรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนแม่สาบดรุณศึกษา   อ่านต่อ+  
    ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางบ้านตะวันออก บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดหย่อมบ้านวัด(ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประกาศตกลงราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านตะวันออก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่องตกลงราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่องตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา จำนวน 3 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยป่าช้า บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม้   อ่านต่อ+  
    ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเหลี่ยมเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขาน ม.1   อ่านต่อ+  
    ประกาศตกลงจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ จำนวน 2 โครงการ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา ตามโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยป่าช้า บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดวัดอมลองต่อห้วยไม้ยาง บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางไปทุ่งผักเฮือด บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายทางซอยกลางบ้าน บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนสายแม่ตุงติง – ทุ่งโป่ง บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณจุดหย่อมบ้านตะวันออก (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยช้างเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฝายกระสอบทรายบ้านขุนสาบ ม.6 ต.แม่สาบ   อ่านต่อ+  
    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฝายกระสอบทราย บริเวณลำห้วยอมลอง บ้านอมลอง หมู่ที่ 2ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ก่อสร้างถนนช่วงล้อคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางหย่อมบ้านนากู่ – หย่อมบ้านผายอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ บริเวณสายทางไปผายอง บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบเรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)กว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน กระบอกสูบไม่น้อย   อ่านต่อ+  
    ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 8 บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ   อ่านต่อ+  
    ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน กระบอกสูบไม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ (ฝ.99)   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง การยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน   อ่านต่อ+  
    ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   อ่านต่อ+  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network camera   อ่านต่อ+  
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ยกเลิกประกาศ สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพ 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด   อ่านต่อ+  
    ประกาศสอบราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด   อ่านต่อ+  
    ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ   อ่านต่อ+  
    ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   อ่านต่อ+  
    ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง   อ่านต่อ+