ข่าวกิจกรรม

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2558  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโส  ว่าที่ ร.อ. อดิศักดิ์  ดวงจินดา  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งได้มีข้าราชการ  ลูกจ้าง  กลุ่มพลังมวลชนต่าง  ๆ  ในตำบลแม่สาบ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง   ณ  สนามกีฬากลาง  โรงเรียนวัดปางเติม