ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่สาบต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558

โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่สาบต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้จัดโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่สาบต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่  24 – 26 กรกฎาคม 2558   และ  7 – 9  สิงหาคม  2558  ณ  สนามกีฬากลางตำบลแม่สาบ  โรงเรียนวัดปางเติม   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชนในตำบลแม่สาบ  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนและกลุ่มเยาวชนในตำบลแม่สาบอีกด้วย