ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย OTOS หลักสูตรการกู้ภัยอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558

โครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย OTOS หลักสูตรการกู้ภัยอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม  รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558
เมื่อวันที่  1 - 3  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  ได้ส่งทีมกู้ชีพกู้ภัย OTOR เข้าร่วมฝึกอบรม กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย OTOS หลักสูตรการกู้ภัยอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม  รุ่นที่ 1   ณ  ห้องประชุมบ้านพักสนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งในการอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย OTOR  ได้รับความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงานจริง จึงขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูง ที่ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย