ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ  2558
เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2558  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้ดำเนินการตามโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ทราบถึงโทษ และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด มีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด