ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.ตำบลแม่สาบและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558

โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.ตำบลแม่สาบและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558
เมื่อวันที่  28 - 29  พฤษภาคม 2558    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ  ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.ตำบลแม่สาบและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558  เพื่อฝึกทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามให้มีความพร้อม  มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น พร้อมเตรียมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ