ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2558 ภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด


1. ภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน  ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2558

2. ภาษีป้าย                      ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558

3. ภาษีบำรุงท้องที่           ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2558 - 30 เมษายน 2558