ข่าวกิจกรรม

งานไหว้สา ป๋ารมี ประเพณี สรงน้ำพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ประจำปี พ.ศ. 2558

งานไหว้สา ป๋ารมี ประเพณี สรงน้ำพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ประจำปี พ.ศ. 2558
ด้วยคณะสงฆ์ตำบลแม่สาบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่สาบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาบ และผู้มีจิตเป็นกุศล  ได้ร่วมกันจัดงานไหว้สา ป๋ารมี ประเพณี สรงน้ำพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ประจำปี พ.ศ. 2558  ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2558  ณ  พระธาตุม่อนเปี๊ยะ หมู่ที่ 7 บ้านหาดส้มป่อย ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป  โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย