ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. ตำบลแม่สาบ และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557

โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. ตำบลแม่สาบ และซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557