ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอน้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก


พุทธภูมิ  คุ้มผอง  ของแดนพุทธ
พุทธบุตร  สืบสาน  ถ้วนการกิจ
พระทรงธรรม  นำทาง  สว่างชีวิต
ทรงอุทิศ  ค้ำชู  คุณูประการ

ศาสนกิจ  สัมฤทธิ์ผล  ชนตระหนัก
ศาสนจักร  กว้างไกล  แผ่ไพศาล
ธรรมญาติ  ชาติพ้น  พิบัติมาร
ด้วยสายธาร  แห่งธรรม  ค้ำคลี่คลาย
                                               
ประทีปธรรม  ดวงหนึ่ง  ซึ่งดับแล้ว
อีกหมื่นดวง  ประทีปแก้ว  ยังส่องฉาย
อีกล้านดวง  ประทีป  อยู่เรียงราย
เปล่งประกาย  ทอแสง  แห่งมณฑล
                                               
ขอถวาย  น้อมนำ  ในสำนึก
ร่วมผนึก  แห่งคุณ  บุญกุศล
ส่งเสด็จ  สู่สวรรค์  ชั้นเบื้องบน
ในห้วงหน  แห่งทิพย์  คือนิพพาน
 
ด้วยเศียรเกล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ
สมศักดิ์  กาญจนะ
(ร้อยกรอง)