ข่าวกิจกรรม

โครงการบ้านพอเพียงชนบท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบท

โครงการบ้านพอเพียงชนบท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบท
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่สาบ และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาบ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการบ้านพอเพียงชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทโดยชุมชนท้องถิ่นที่นำไปสู่การพื้นฟูชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ร่วมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จำนวน 6 ครัวเรือน