ข่าวประชาสัมพันธ์

การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.แม่สาบ


แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลแม่สาบ ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31  พฤษภาคม  นี้ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/vnc09sช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/vnc09s