ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดชำระภาษี ประจำปี 2562

การกำหนดชำระภาษี ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี 2562 ดังนี้

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

- ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562

- ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562

 

ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 
ได้ที่งานผลประโยชน์ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.093-5811997,052-000209