ข่าวกิจกรรม

โครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาบ

โครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาบ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้จัดโครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาบ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการ เด็ก 2–5 ปี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่