ข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายกีตาร์พื้นฐาน (พี่พาน้องเก่ง)

โครงการค่ายกีตาร์พื้นฐาน (พี่พาน้องเก่ง)
เมื่อวันที่ 17-18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ โดยนำสื่อการสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดย ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ให้เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจในทฤษฎีดนตรี (กีตาร์โปร่ง) เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ในการพัฒนาแนวทางดนตรี