ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันและและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดยุงพาหนะของโรคและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ลดอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและเฝ้าระวังในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ณ บ้านงิวเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่