ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการดำรงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการฝึกอบรมการดำรงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ    อันหาที่สุดมิได้ในสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างฯ ผู้นำชุมชน ผู้สังเกตการณ์ และประชาชนในตำบลแม่สาบ   โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 6 – 10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา