ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกป่าขอฝนวันพืชมงคล (ผายอง) พร้อมร่วมใจกันหล่อพระผายอง

โครงการปลูกป่าขอฝนวันพืชมงคล (ผายอง) พร้อมร่วมใจกันหล่อพระผายอง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สาบ และคณะสงฆ์ตำบลแม่สาบ  ได้จัดทำโครงการปลูกป่าขอฝนวันพืชมงคล (ผายอง) พร้อมร่วมใจกันหล่อพระผายอง
ในวันที่ 12 พฤษภาคม  2560 ณ บ้านนากู่ (ผายอง) หมู่ที่ 9 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่
ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่เคารพบูชา และเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญหลายสายของชาวตำบลแม่สาบตามความเชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีกรรมนี้แล้ว  สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล นับเป็นกุศโลบายสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี