ข่าวกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่สาบ

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่สาบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษา จึงจัดทำโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่สาบ โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย พร้อมกับพาผู้ปกครองและนักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8-9 เดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา